Statutul Asociația Ecologică "Arcul Carpatin”

Art.1. Asociaţia Ecologică ,,Arcul Carpatin” este persoană juridică română de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, constituită şi organizată sub forma unei asociaţii, în conformitate cu Legea educaţiei fizice şi sportului, nr. 69/2000, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

1.1. Asociaţia este independentă şi autonomă faţă de orice alte persoane juridice sau fizice şi faţă de orice partid sau formaţiune politică.

1.2. Asociaţia este o organizaţie de sine stătătoare, cu organe şi patrimoniu propriu.

Art.2. Următorii membrii fondatori au hotărât constituirea „Asociaţiei”:

2.1.SOFRONIEI GHEORGHE

2.2. PAUN CAMELIA

2.3. MARIN AUREL

2.4. DOBROVAT  BEATRICE-MARICICA

2.5.MARIN DANA RALUCA MIRELA

Art.3. Asociaţia va funcţiona pe o perioadă de timp nelimitată începând cu data înregistrării sale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art.4. Denumirea Asociaţiei a fost rezervată conform dovezii nr 116441 din data de 01.10.2012 eliberata de Ministerul Justiţiei - Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice.

Art.5. Sediul Asociaţiei este în Bucuresti, sector 1, strada Episcop Vulcan nr. 26, bloc E, scara 2, apartament 53.

Art.6. Emblema Asociaţiei va fi stabilită ulterior şi va fi folosită pe stampilă, inscripţii, titluri  de orice fel etc., ale acesteia.

 

 

Capitolul II - SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

 

Art.7. Scopul Asociaţiei

  7.1. Scopul Asociaţiei este dezvoltarea şi practicarea ecoturismului în formele sale cele mai variate, promovarea ecologiei şi turismului românesc în randul publicului larg, în special în rândul tinerilor, elevilor, studentilor, absolventilor.

  7.2. Asociaţia  are în vedere  promovarea în rândul tinerilor, elevilor, studentilor, absolventilor a respectului pentru natură, dezvoltarea şi practicarea turismului, ocrotirea mediului, ecologia sub diferite forme, cultivarea ataşamentului faţă de valorile reprezentate de viată, sănătate, a responsabilităţi şi a conştientizării rolului, pe care fiecare membru al societăţii îl are în apărarea dreptului la o viaţă sănătoasă şi un mediu adecvat.

7.3. Asociaţia urmăreşte de asemenea sprijinirea copiilor şi adolescenţilor, cu precădere din medii sociale defavorizate, în practicarea turismului şi a sporturilor în aer liber precum şi promovarea ecologiei în rândul tinerilor, elevilor, studentilor, absolventilor şi deprinderea unui stil de viaţă sănătos, în spiritul dragostei şi respectului faţă de natură.

Art.8. Obiectivele Asociaţiei

In vederea realizării scopului propus, Asociaţia are următoarele obiecte de activitate:

  8.1. Organizarea şi participarea tinerilor, elevilor, studentilor, absolventilor la acţiuni de ocrotire a mediului, constând în protejarea florei şi faunei prin acţiuni de ecologizare / curăţire a pădurilor, traseelor montane, obiectivelor turistice şi a locurilor de campare;

  8.2. Promovarea turismului ecologic modern, a sporturilor montane care nu prejudiciază mediul in randul tinerilor, elevilor, studentilor, absolventilor;

  8.3. Promovarea potenţialului turistic al României;

  8.4. Organizarea de drumeţii, excursii, trasee, programe turistice, evenimente care să stimuleze interesul tinerilor, elevilor, studentilor, absolventilor pentru turism şi ecologie;

  8.5. Marcarea, remarcarea şi trasarea de noi trasee turistice respectând legislaţia  în vigoare;

  8.6. Construirea, instalarea, refacerea şi intreţinerea refugiilor şi cabanelor de munte, respectând legislaţia în vigoare;

  8.7. Sprijin acordat grupurilor de turişti, prin asistenţă calificată, atunci când aceasta se solicită Asociaţiei;

  8.8. Organizarea şi participarea la acţiuni de salvare şi prevenire a accidentelor montane cu persoane specializate din cadrul Asociaţiei;

  8.9. Cursuri de prim-ajutor;

  8.10. Desfăşurarea unor campanii de informare a opiniei publice menite să crească gradul de sensibilizare al publicului larg privind problemele legate de poluarea mediului înconjurator;

  8.11. Organizarea de întruniri, conferinţe, simpozioane, expoziţii cu temă turistică şi ecologică;

  8.12. Organizarea şi derularea de programe de tabere şi teambuilding pentru toate categoriile de vârstă, in special pentru tineri, elevi, studenti, absolventi;

  8.13. Asigurarea organizării şi promovării sporturilor montane, înfiinţarea unor centre de antrenament şi pregatire competiţională;

  8.15. Organizarea şi participarea la competiţii sportive cu specific montan, ecologic, alpinism şi escalada a tinerilor, elevilor, studentilor si absolventilor;

  8.16. Promovarea voluntariatului în rândul tinerilor, elevilor, studentilor si absolventilor;

  8.17. Derularea de programe nonformale şi informale adresate tinerilor, elevilor, studentilor, si absolventilor;

  8.18. Derularea de programe de formare profesională de iniţiere, calificare / recalificare, specializare şi perfecţionare;

  8.19. Organizarea de servicii de consiliere pentru cariera şi dezvoltare profesională;

  8.20. Iniţierea, coordonarea şi implementarea de proiecte naţionale şi internaţionale;

  8.21.Promovarea schimburilor naţionale şi internaţionale de idei, informaţii şi cunoştinţe;

  8.22. Organizarea de ateliere de practică / centre pilot;

  8.23. Organizarea de activităţi extracurriculare;

  8.24. Dezvoltarea de centre de evaluare a competenţelor;

  8.25. Organizarea de stagii de pregătire, mobilităţi în ţară şi / sau în străinatate;

  8.26. Organizarea de acţiuni în scop umanitar;

  8.27. Participarea la parteneriate cu autorităţi locale / regionale / naţionale publice  sau private;

  8.28. Editarea şi difuzarea de materiale informative în format fizic sau electronic;

  8.29. Editarea  şi difuzarea unor programe, broşuri, insigne, autocolante, afişe, reviste, pixuri, fanioane, agende, tricori, calendare, precum şi a altor materiale tematice realizate în cadrul clubului, menite să popularizeze imaginea şi activitatea acestuia;

  8.30. Orice alte activităţi care sunt în legătura cu scopurile Asociaţiei.

 

Capitolul III - ACTIVITATI ECONOMICE ALE ASOCIATIEI

Art.9.Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu scopul principal al acesteia.

Art.10.Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale,  se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

 

 

 

 

Capitolul IV - PATRIMONIUL ASOCIATIEI

 

Art.11. In momentul constituirii, patrimoniul social al Asociaţiei, cuprinde un activ patrimonial în valoare de 750 (şaptesutecincizeci) RON.

Art.12. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat, în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art.13. Activul patrimonial iniţial al Asociaţiei se completează prin următoarele surse de finanţare:

13.1. Venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi în baza  prezentului statut;

13.2. Sponsorizări, subvenţii, donaţii sau legate (dispozitii testementare) acordate de persoane fizice sau diferite instituţii publice sau private;

13.3. Dobânzile rezultate din plasarea sumelor aflate la dispozitia Asociaţiei, în condiţii legale;

13.4. Cotizaţii sau contribuţii de la membrii;

13.5. Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

13.6. Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

13.7. Venituri realizate din activităţi economice directe;

13.8. Alte venituri prevăzute de lege.

Art.14. Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:

  14.1. Procurări de materiale sportive;

  14.2. Indemnizaţii, prime şi premii;

  14.3. Salarii şi adaosuri la salarii;

  14.4. Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

  14.5. Cazare, masă, transport;

  14.6. Apă, canal, salubritate;

  14.7. Energie electrică, termică şi gaze naturale;

  14.8. Procurări de materiale publicitare, rechizite şi imprimate de birou;

  14.9. Alte cheltuieli în legătură cu scopul Asociaţiei.

Art.15. Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală şi se efectuează de Consiliul Director sau de persoanele însărcinate de acesta.

Art.16. Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului şi sportivilor se stabilesc de către Consiliul Director în limitele statului de funcţii şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

 

Art.17. Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art.18. Încasările realizate de Asociaţie rămân la dispoziţia sa, urmând a fi utilizate potrivit scopului şi obiectivelor sale.

Art.19. Destinaţia folosirii acestora şi gestionarea patrimoniului Asociaţiei se va aproba de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director, conform scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

Art.20. Exerciţiul bugetar al Asociaţiei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.

Art.21. Fondurile proprii ale Asociaţiei pot fi atât în lei cât şi în valută. Asociaţia poate deţine active mobile şi imobile în ţară şi în străinătate.

 

Capitolul V - MEMBRII ASOCIATIEI

Art.22. Asociaţia se compune din următoarele categorii de membri:

  22.1. Membrii fondatori - cei care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea sa şi la constituirea patrimoniului social;

  22.2. Membrii asociaţi - cei care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei;

  22.3. Membrii onorifici - persoanele fizice şi persoanele juridice care au adus şi aduc servicii deosebite Asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar;

  22.4. Membrii activi - persoanele care se implica activ în implementarea activităţilior Asociaţiei dar nu participă la patrimoniul acesteia;

  22.5. Membrii simpatizanţi - care aderă la scopurile Asociaţiei şi vor dobândi ulterior statutul de membru activ.

Art.23. Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere şi poate fi revocată în cazul unor abateri grave de la scopul Asociaţiei, prin decizia Adunării Generale, la propunerea  Consiliului Director.

Art.24. Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea Generală pe baza propunerii Consiliului Director.

Art.25. Calitatea de membru activ este dobândită de orice persoană care a avut calitatea de membru simpatizant. Acesta va adresa o cerere în acest scop  Consililui Director si un raport de activitate pe perioada activarii in Asociatie care, în urma avizării, o supune spre aprobare Adunării Generale.

Art.26. Calitatea de membru simpatizant poate fi dobândită de orice persoană din ţară sau străinatate care se declară de acord cu prevederile prezentului statut, este interesată de activităţile desfăşurate de Asociaţie şi o sprijină prin diverse mijloace. şi îşi manifestă dorinţa ca după o perioadă de evaluare de trei luni să devină membru activ. Acesta poate depune un formular de adeziune aprobat ulterior de Consiliul Director insotit de un raport de activitate in vederea obtinerii calitatii de membru activ

Art.27. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor, sunt toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în cuprinsul prezentului statut cu respectarea prevederilor legale în vigoare aplicabile Asociaţiei.

Art.28. Calitatea de membru se pierde prin:

28.1. Deces, în cazul persoanelor fizice;

28.2.Retragere la cerere, în acest caz hotărârea de retragere se comunică  Consiliului Director;

28.3.Excludere - pentru abateri grave de la statut, regulament şi hotărârile Consiliului Director sau Adunării Generale, lipsa de la trei şedinţe consecutive ale Adunării Generale fără motive temeinice;

28.4. Neplata cotizaţiei timp de 3 luni;

28.5.Încălcarea prevederilor regulamentului de ordine interioară şi funcţionare a Asociaţiei.

Art.29. Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra patrimoniului social şi îşi pierd drepturile şi obligaţiile conferite de calitatea de membru;

Art.30. Membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii onorifici si membrii activi au următoarele drepturi:

30.1.Să facă propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a Asociaţiei;

30.2.Să definească programe de acţiune pentru îndeplinirea strategiei adoptată de Asociaţie;

30.3.Să aleaga şi să fie aleşi în organele de conducere;

30.4.Să participe la luarea deciziilor prin vot liber;

30.5.Să folosească baza materială şi localurile Asociaţiei în vederea desfăşurării de activităţi subsumate scopurilor declarate ale acesteia;

30.6.Să fie informaţi conform prevederilor statutului şi a altor reglementări interne asupra deciziilor adoptate de Adunarea Generală şi Consiliul Director;

30.7.Să conteste, în condiţiile statutului şi ale legilor în vigoare, deciziile organelor Asociaţiei;

30.8. Ceilalţi membrii ai Asociaţiei au drepturile de la subpunctele 1, 2, 5 şi 6.

Art.31. Membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii onorifici si membrii activi au urmatoarele obligaţii:

31.1.Să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Statut şi toate deciziile adoptate de Asociaţie;

31.2.Să contribuie la elaborarea şi implementarea strategiilor, programelor, proiectelor din domeniul de activitate al Asociaţiei;

31.3.Să achite obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor asumate;

31.4.Să participe la şedinţele şi acţiunile la care sunt convocaţi de Consiliul Director;

31.5.Să protejeze imaginea Asociaţiei şi să aiba o conduită corespunzatoare valorilor promovate de Asociaţie;

31.6. Ceilalţi membrii ai Asociaţiei au drepturile de la subpunctele 1, 2 şi 5.

 

Art.32.Toţi membrii Asociaţiei plătesc o cotizaţie în cuantumul şi condiţiile stabilite de Adunarea Generală.

 

Capitolul  VI - CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Secţiunea I - Adunarea Generală

 

Art.33. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori, asociaţi ,onorifici si activi.

Art.34. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

34.1. Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;

34.2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

34.3. Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

34.4. Alegerea şi revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori;

34.5. Infiinţarea de filiale;

34.6. Modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;

34.7.Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

34.8.Orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art.35. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului/comisiei de cenzori.

Art.36. Adunările Generale Ordinare sunt convocate de către Preşedinte, pe baza hotărârii Consiliului Director, anual, iar în sesiune extraordinară, ori de cate ori este nevoie. Convocarea se va face prin scrisoare sau e-mail.

Art.37. Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel putin jumatate plus unul din membrii cu drept de vot.

Art.38. Adunarea Generală este convocată de către Consiliul Director cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea ei.

Art.39. Consiliul Director convoacă Adunarea Generală printr-un convocator scris care va cuprinde data, locul şi ordinea de zi şi care va aduce la cunoştinţa celor interesaţi în termenele prevazute in acest statut.

Art.40. Odată cu comunicarea datei, locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale, se pun la dispoziţia asociaţilor materialele supuse dezbaterii.

Art.41. Asociaţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, făcute în scris, şi depuse la Consiliul Director cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de data la care are  loc Adunarea Generală.

Art. 42. La Adunarea Generală participă:

42.1. Membrii fondatori;

42.2. Membrii asociaţi;

42.3. Membrii onorifici;

42.4. Membrii activi;

42.5. Membrii simpatizanţi sau reprezentanţii lor, potrivit hotarârii Consiliului Director;

42.6. Invitaţi.

Art.43. În cadrul Adunării Generale, fiecare membru-fondator, fiecare membru-asociat şi fiecare membru onorific si membru activ are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

Art.44. Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi personal sau prin votul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art.45. Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor / comisia de cenzori (după caz) au loc o dată la un an cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza  la Adunarea Generală care le urmează.

Art.46. Rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi cenzorului / comisiei de cenzori, programele de activitate, calendarele competiţionale, bugetele de venituri şi cheltuieli, bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual (sau ori de câte ori este necesar), aprobării Adunării Generale.

Art.47. Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 20 (douăzeci) zile şi poate avea loc oricare va fi numărul asociaţilor prezenţi.

Art.48. Hotarârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia celor care au ca obiect dizolvarea Asociaţiei, sau modificarea scopului ei.

Art.49. Adunarea Generală este condusă de preşedinte sau, în lipsă, de înlocuitorul său, care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei asociaţilor şi lista nominală a celor prezenţi.

Art.50. Cu ocazia fiecărei Adunări Generale se întocmeşte un proces-verbal cu modul ei de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

Art.51. Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretarul general al Consiliului Director.

Art.52. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art.53. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 (cincizprezece) zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

 

Secţiunea a - II- a - Consiliul director

Art.54. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunărilor Generale şi conduce activitatea Asociaţiei pe perioada mandatului.

Art.55. Consiliu Director este alcătuit astfel:

55.1. Preşedinte - SOFRONIEI GHEORGHE   

55.2. Vicepreşedinte – CHERASCU CATALIN NICOLAE

55.3. Secretar – SOFRONIEI LIGIA 

Art 56. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea Generală.

Art.57.  În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:

57.1. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei, calendarul competiţional etc.;

57.2. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

57.2. Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;

57.2. Îşi elaborează regulamentul intern de funcţionare;

57.2. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art.58.  Dispoziţiile articolului 22 alineatul (3) se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director.

Art.59.  Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi atacate în justitie, în condiţiile prevăzute la articolul 38.

Art.60.  Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie pentru a exercita următoarele atribuţii:

60.1. Să încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

60.2. Să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite  de Adunarea Generală.

 

Art.61. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

Art.62. Conducerea Consiliului Director este asigurată de Preşedinte, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, desemnat de Adunarea Generală cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data fixată pentru întrunire.

Art.63. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a cel putin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu o jumătate plus unu din voturi.

Art.64. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Art.65. Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele Asociaţiei şi este numit de Adunarea Generală. El conduce şi coordonează întreaga activitate curentă a Asociaţiei, în care scop:

- urmăreşte şi controlează aplicarea hotărârilor Conliliului Director;

- încheie, cu avizul Consiliului Director, orice protocol, înţelegeri şi alte convenţii ce privesc în mod direct Asociaţia.

 

Sectiunea a III-a - Controlul financiar

 

Art.66. Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor / o comisie de cenzori prin alegere de către Adunarea Generală.

Art.67. În realizarea competenţei sale, cenzorul/comisia de cenzori:

              67.1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

  67.2. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

  67.3. Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

  67.4. Elaborează regulamentul propriu, intern, de funcţionare;

  67.5.Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art.68. Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori / cenzorului.

 

Capitolul VII - DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.69. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se face în condiţiile prevăzute de lege.

Art.70. Asociaţia urmează a-şi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

70.1. Atunci când Adunarea Generală hotărăşte dizolvarea;

70.2. De plin drept; conform art. 55 din OG 26/2000;

70.3.Când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat;

70.4.Când Asociaţia, din cauza de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua activitatea, fiind nevoită să se lichideze;

70.5.Când organele de administraţie şi control nu mai pot fi constituite, în conformitate cu statutul Asociaţieii;

70.6. Când numărul asociaţilor a scăzut sub limita fixată de lege;Existenţa situaţiilor prevăzute la aliniat 70.2., vor fi constatate de Adunarea Generală.

70.7. Prin hotărâre judecătorească care constată în mod irevocabil ca:

70.7.1.Scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii  publice;

70.7.2.Realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

70.7.3. Când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

70.7.4. Când Asociaţia a devenit insolvabilă;

Art.71. În cazul lichidării Asociaţiei Ecologice ,,Arcul Carpatin’’, Adunarea Generală hotărăşte cu o majoritate de 2/3 destinaţia bunurilor care vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, în conformitate cu  prevederile legale în vigoare la momentul lichidării Asociaţiei.

 

Capitolul VIII - DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.72. Asociaţia Ecologică ,,Arcul Carpatin’’, în relaţiile cu autorităţile, instituţiile publice, sau orice alte persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, în scopul promovării asociaţiei, va avea un purtător de cuvânt desemnat de Adunarea Generală.

Art.73.Preşedintele şi vicepreşedinţii au drept de semnătură în relaţiile economico-financiare ale Asociaţiei şi răspund pentru aceasta în faţa Adunării Generale.

Art.74.Prevederile prezentului statut se întregesc cu dispoziţiile legale, aplicabile persoanelor juridice fără scop lucrativ.